Informace zákazníka o zpracování osobních údajů

ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

 

 

Níže uvedenou informací plní společnost Livispace s.r.o., IČ: 285 13 240, se sídlem Minská 546/15, 101 00 Praha 10 – Vršovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147072 (dále také jako „Společnost“) jako správce Zákonem stanovenou povinnost informovat subjekty údajů - zákazníky za účelem možnosti poskytnout Společnosti svůj souhlas se zpracováním příslušných osobních údajů.

 

 

1.     Účel a rozsah zpracování osobních údajů

 

Společnost zpracovává níže uvedené osobní údaje svých zákazníků za účelem:

 • zpracování osobních údajů v rámci evidence zákazníků;
 • přípravy, uzavření a plnění smluv o poskytování služeb virtuální telefonní ústředny;
 • náležitého zabezpečení plnění povinností Společnosti vůči zákazníkovi, které vyplývají z uzavřených smluv;
 • zpracování vyúčtování a faktur za služby, odvodů daní a plnění dalších povinností prováděných na základě příslušných právních předpisů, výkonu soudního nebo správního rozhodnutí;
 • zpracování a uložení nahrávek telefonních hovorů za účelem archivace pro případné pozdější potřeby zákazníka;

 (společně dále jako „administrativní účely“)

 

 • zpracování osobních údajů pro účely marketingu – zahrnující zejména zasílání newsletterů a jiných marketingových sdělení, a dále případnou propagaci vzájemného obchodního vztahu na webových stránkách Společnosti a jejích profilech na sociálních sítích;

 (dále jako „marketingové účely“)

 

Společnost zpracovává následující osobní údaje zákazníků pro administrativní účely:

 • jméno, příjmení, titul;
 • datum narození;
 • kontaktní adresa;
 • e-mailová adresa (pokud ji zákazník vlastní)
 • kontaktní telefonní číslo;
 • číslo bankovního účtu a název banky, u níž je účet zřízen;
 • fax (pokud jej zákazník vlastní);
 • informace o počtu a délce realizovaných hovorů;

 

Společnost dále zpracovává následující osobní údaje zákazníků pro marketingové účely:

 • jméno, příjmení, titul;
 • datum narození;
 • kontaktní / e-mailová adresa;
 • kontaktní telefonní číslo;
 • záznamy audiovizuální povahy pro účely prezentace vzájemné spolupráce

 

2.     Způsob zpracování a zpřístupnění osobních údajů

 

V rámci zpracování osobních údajů podle této informace byla přijata technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů zákazníka, zejména aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje se zpracovávají v sídle společnosti, tj. na adrese Herbenova 502/52, 102 00 Praha 10 - Hostivař, případně v jiných prostorách odsouhlasených Společností nacházejících se na území České republiky, a to automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Společnosti, anebo ve formě listinné.

 

Společnost je oprávněna předat na základě této informace společnostem uvedeným v dokumentu https://telfa.cz/gdpr_predavane_udaje (dále jen „Předávané osobní údaje“).

 

Osobní údaje zpracovávané Společností podle této informace mohou být dále zpřístupněny pouze oprávněným státním orgánům a institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v Zákoně či dalších právních předpisech.

 

3.     Práva zákazníka spojená se zpracováním osobních údajů

 

Zákazník má dle Zákona právo, pokud zjistí nebo se bude domnívat, že Společnost nebo některý z výše uvedených zpracovatelů provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (i) požádat Společnost nebo příslušného zpracovatele prostřednictvím Společnosti o vysvětlení, (ii) požadovat, aby Společnost nebo příslušný zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Bude-li žádost zákazníka shledána oprávněnou, mají Společnost nebo příslušný zpracovatel povinnost neprodleně odstranit závadný stav.

 

Požádá-li zákazník v rámci svého práva na přístup k osobním údajům o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Společnost nebo příslušný (výše uvedený) zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat s tím, že má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Výše uvedený postup nezbavuje zákazníka práva obrátit se svou žádostí či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

4.     Doba zpracování osobních údajů

 

Uchovávání a zpracování osobních údajů zákazníků Společností je časově omezeno na období 5 let po skončení smluvního vztahu mezi Společností a dotčeným zákazníkem. Tím není dotčena povinnost Společnosti uchovávat po dobu stanovenou příslušnými obecně závaznými právními předpisy dokumenty a materiály, obsahující také osobní údaje zákazníka, i po uplynutí této doby, jakož i právo Společnosti uchovávat v souladu se Zákonem dokumenty a materiály, obsahující také osobní údaje zákazníka, i po uplynutí doby 5 let, a to po dobu nezbytnou k uplatnění případných práv Společnosti.

 

5.     Likvidace osobních údajů

 

Veškeré osobní údaje, u kterých uplynula doba určená k jejich zpracování ve smyslu čl. 4. této informace, Společnost zlikviduje bez zbytečného odkladu za použití odpovídajících technických a softwarových prostředků.

 

Osobní údaje, které se uchovávají v listinné podobě, se likvidují mechanickým zařízením pro ničení písemností (skartovačkou). Osobní údaje v elektronické podobě se likvidují vymazáním příslušných souborů v informačním systému, osobní údaje na hmotných nosičích (CD) se likvidují výmazem nebo fyzickým zničením příslušného nosiče.

 

Společnost si může pro vlastní potřebu ponechat některé informace o zákazníkovi pouze po provedení bezpečné anonymizace (tj. vytvoření stavu, kdy výsledná informace nemůže být znovu jakýmkoliv způsobem přiřazena ke konkrétnímu zákazníkovi).

 

 

 

V Praze dne 24.5.2018

 

 

 

Livispace s.r.o.

Marek Slivanský

jednatel společnosti