Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů

ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

 

Zákazník tímto potvrzuje, že jej společnost Livispace s.r.o., IČ: 285 13 240, se sídlem Herbenova 502/52, 102 00 Praha 10 – Hostivař, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147072 (dále také jako „Společnost“), v souladu s § 5 odst. 4 a § 11 Zákona informovala o zpracování osobních údajů zákazníka uvedených v Informaci pro zákazníky o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“) pro administrativní a marketingové účely.

 

Dále tímto zákazník výslovně prohlašuje, že Informaci porozuměl – a je tedy výslovně seznámen s tím, že pouze poskytnutí (resp. zpracovávání) osobních údajů nezbytných pro administrativní účely je povinné.

 

V této souvislosti je zákazník informován, že neposkytnutí údajů pro tyto účely může vést ke vzniku škody na straně Společnosti z důvodu porušení jeho povinností stanovených zvláštními právními předpisy a dále tím může dojít k poškození práv zákazníka.

 

*          *          *

 

Zákazník dále potvrzuje, že byl srozuměn s tím, že poskytnutí osobních údajů určených výhradně pro marketingové účely je dobrovolné (tj. pouze na základě souhlasu zákazníka).

 

V souvislosti s výše uvedeným Společnost výslovně informuje zákazníka, že poskytnutí souhlasu zákazníka je dobrovolné a že neposkytnutí jeho souhlasu nebude mít žádný negativní dopad na smluvní vztah mezi Společností a zákazníkem.

 

Dále je zákazník informován, že může svůj souhlas s použitím výše uvedených osobních údajů pro marketingové účely kdykoliv odvolat, případně jej opět udělit. Zákazník může rovněž kdykoliv využít svá veškerá zákonná práva popsaná v Informaci.

 

Informace zákazníka o zpracování osobních údajů